img

ARIZA TESP�T�

Bilgisayar�n�z�n yaz�l�msal ya da donan�msal bir ar�zas� m� var? Hemen arayabilirsiniz.

img

SORUNLARINIZ KONTROL ALTINDA

Her t�rl� sorunlar�n�z i�in bize ba�vurabilirsiniz.

img

PROFESYONEL DESTEK

Arad���n�z en h�zl�, g�venilir, profesyonel hizmeti sunuyoruz.

img

T�M MARKA MODELLER ���N DESTEK

Herhangi marka ya da modele sahip cihaz�n�z�n problemleri i�in ��z�m �nerileri sunuyoruz.

H�ZMETLER�M�Z

Teknoloji alan�nda a�a��daki ihtiya�lar�n�za G�LER Y�ZL�, G�VEN�L�R, PROFESYONEL VE HIZLI ��z�m hizmetleri sa�l�yoruz.

Teknik Servis

Donan�m, i�letim sistemleri, �evre birimleri ve ta��nabilir ortam sorunlar�n�za profesyonel teknik destek sunuyoruz.

�r�n Sat���

Yeni bir teknolojik �r�ne ihtiyac�n�z oldu�unda uygun fiyatlar i�in sat�� �ncesi ve sonras� yard�mc� oluyoruz.

G�venlik Sistemleri

Ev ve i� yerlerinizin g�venli�i i�in gerekli olan alarm ve kamera sistemleri i�in �e�itli ��z�mler sunuyoruz.

Wireless - Network kurulumu

Ev ve i� yerlerinizde ihtiyac�n�z olan kablolu ya da kablosuz a� altyap�n�z� kuruyor ve iyile�tirme hizmetleri sa�l�yoruz.

Web Tasar�m�

Ki�isel ya da kurumsal ihtiya�lar�n�z i�in gerekli olan web sitesi tasar�m� ve hosting'i konusunda destek sa�l�yoruz.

Microsoft Partnerli�i

Microsoft �r�nleri konusunda (Windows i�letim sistemleri, Office paket programlar� vb.) destek ve sat�n alma hizmeti sa�l�yoruz.

TEKNOLOJ� D�NYASINDA SON DAK�KA


KAMPANYALAR

Son eklenen kampayalardan baz�lar�:

�u an i�in herhangi bir kampanyam�z bulunmamaktad�r.

SON SORULAN SORULAR

Soru-Cevap ba�l��� alt�nda sizden gelen sorulardan baz�lar�:

G�sterilecek herhangi bir soru bulunamad�.